Strategia CSR

tablet na stoleSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu jest dla nas strategicznym kierunkiem rozwoju firmy, w którym rozwój rozumiany jest jako działania uwzględniające zarówno aspekty ekonomiczne jak i społeczno-środowiskowe, w którym szczególną rolę odgrywają interesariusze firmy.
Odpowiedzialność biznesu to dla nas dbałość o środowisko, społeczność lokalną, budowanie profesjonalnych relacji z pracownikami, klientami i pozostałymi partnerami firmy. Zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ nasz biznes wywiera na otoczenie, w którym funkcjonujemy, dlatego bierzemy za ten wpływ pełną odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest dla nas największą wartością, nierozerwalnym elementem naszej aktywności biznesowej.Opracowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest dla nas ogromnym krokiem w rozwoju firmy. Jednocześnie, jest obecnie celem priorytetowym przedsiębiorstwa. We wdrożeniu wartości i działań CSR oraz powiązaniu ich ze strategią biznesową firmy upatrujemy zarówno wielką szansę, jak i wielkie wyzwanie. Mamy także świadomość, jaka to odpowiedzialność.

Dotychczas, staraliśmy się realizować działania skierowane zarówno do pracowników, jak i społeczności lokalnej na miarę naszych możliwości. Staraliśmy się wdrażać efektywne
i odpowiedzialne praktyki w miejscu pracy jak i praktyki biznesowe, budować poprawne relacje konsumenckie, dbać o poszanowanie praw człowieka i stan środowiska naturalnego. W tym roku po raz pierwszy podjęliśmy się jednak usystematyzowania tych działań.

Opracowana strategia CSR stanowi fundament aktywności biznesowej IVPOL-NORTH we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Strategia jest dla nas drogowskazem w budowaniu wartości społecznej przedsiębiorstwa dla wszystkich grup interesariuszy. Strategia będzie strategicznym wyznacznikiem funkcjonowania firmy i pomoże w kształtowaniu jej rozwoju, zgodnie z zasadami CSR. Docelowo, strategia oraz wynikające z niej plany operacyjne mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy na polskim rynku.

Zespół IVPOL-NORTH zaprasza wszystkich klientów, kontrahentów, partnerów firmy do dołożenia cegiełki w tym procesie, do współpracy w budowaniu zrównoważonego rozwoju dla nas i przyszłych pokoleń. Nasze działania mają wymiar lokalny, ale przyczyniają się do ważnych zmian w skali globalnej. To bardzo ważne.

 • zadowolenie klientów – rozumiane jako uprzejmość, profesjonalizm, dobra jakość towaru, wysoki poziom obsługi klienta, terminowość, wzajemna wyrozumiałość, transparentność działań i uczciwość w relacjach, z uwzględnieniem zasad poszanowania konkurencji własności intelektualnej.
 • jakość – rozumiana jako bycie słownym, dążącym do perfekcji, profesjonalnym, dokładnym, niepowtarzalnym. To jednocześnie profesjonalizm w każdym calu, zachowanie jakości produktów i usług, procesów i zarządzania w firmie, rzetelność, solidność, sumienność względem wszystkich interesariuszy, terminowe rozliczenia z kontrahentami, elastyczność.
 • zaangażowanie – rozumiane jako aktywny i całościowy udział całego Zespołu
  w działalność biznesową firmy, przykładanie się do pracy, udział w życiu firmy, angażowanie się w życie społeczności lokalnej, współpraca i otwarty dialog z interesariuszami.
 • wzajemny szacunek i dbałość o pracowników – rozumiane jako wzajemna pomoc, terminowość, godne warunki pracy, rodzinna atmosfera.
 • poszanowanie środowiska naturalnego – rozumiane jako wiedza, odpowiedzialność, ciągła zmiana, dbanie o aspekty środowiskowe w firmie,

Dokumentem wynikającym ze strategii CSR i wyrażającym nasze wartości będzie Kodeks Etyczny opracowany w IV kwartale 2014 roku.Ludzie stanowią szczególną wartość dla IVPOL-NORTH. Ludzie – czyli pracownicy, partnerzy, klienci, kontrahenci, społeczność lokalna. Wszyscy, którzy choć w najmniejszym stopniu dołożą cegiełkę do rozwoju naszego przedsiębiorstwa.dostarczanie gotowego towaru najwyższej jakości, dążenie do zadowolenia klientów, uwzględnianie wartości społecznych IVPOL-NORTH w perspektywie pięciu lat to firma, w której jesteśmy zatrudnieni o stabilnej pozycji na rynku.W toku opracowywania strategii CSR, określiliśmy cztery cele strategiczne:

Cel 1. Zrównoważone i transparentne zarządzanie kwestiami środowiskowymi w firmie
Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim
Cel 3. Budowanie trwałych i opartych na dialogu relacji z Kontrahentami firmy
Cel 4. Dostarczanie trwałej wartości naszym Klientom
Cel 5. Zainicjowanie i budowanie dialogu ze środowiskiem lokalnym Transparentność i komunikacja strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy IVPOL-NORTH to jej nierozerwalne elementy. Aby robić to skutecznie, opieramy się na najlepszych światowych praktykach w tym zakresie, tj. Standardach AA1000, zgodnie z opracowaną i stanowiącą załącznik do Strategii CSR – Mapą Interesariuszy IVPOL-NORTH. Istotnym narzędziem procesu komunikacji naszej strategii CSR jest coroczny Raport Społeczny. Pierwszy Raport opracowany zostanie
w grudniu 2014 roku.Za wdrażanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odpowiedzialny jest cały Zespół IVPOL-NORTH, przy sprawnej Koordynacji i dużym Zaangażowaniu Właścicielki Firmy, która od momentu przyjęcia Strategii, pełni rolę Koordynatorki CSR.


Notatka prasowa #0

Dnia 3.06.2014 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Podniesienie konkurencyjności Monika Kurlapska IVPOL- NORTH i wniesienie wartości społecznej do jej otoczenia poprzez wdrożenie działań CSR w obszarze: Środowisko, Relacje z personelem, Zaangażowanie społeczne” (Numer umowy 44/SPPW/DPP/2014). Projekt będzie realizowany jest od dnia 3.06.2014r. do dnia 19.02.2015r. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Informacje o programie znaleźć można pod adresem:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/ Strony/glowna.aspx
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez niesienie wartości społecznej zarówno do wewnątrz organizacji jak i otoczenia firmy przez wdrożenie działań CSR wpisujących się w obszary: środowisko naturalne, relacje z personelem i zaangażowanie społeczne.

Cel ten pozwoli nam osiągnąć realizacja następujących działań:

 • Aby wdrożyć wartości społeczne do działalności biznesowej i usystematyzować obszar CSR przeprowadzimy audyt społeczny firmy i na jego podstawie opracujemy strategię CSR. Opracujemy i wdrożymy Kodeks Etyczny IVPOL-NORTH.
 • Aby budować trwałe relacje z partnerami opracujemy zasady dialogu zgodnie ze standardem AA1000 i wdrożymy działania skierowane do poszczególnych partnerów. Dzięki naszej świeżo aktywowanej stronie www będziemy informować o naszej działalności biznesowej i badań Państwa opinię naszych na jej temat.
 • Aby odpowiedzialnie zarządzać kwestiami środowiskowymi przeprowadzimy audyt środowiskowy firmy i na jego podstawie opracujemy politykę środowiskową. Zakupimy nowoczesne urządzenia, które umożliwią nam prowadzenie biznesu dbającego o środowisko naturalne, a także pozwolą zagwarantować Bezpieczeństwo i Higienę Pracy
  oraz komfort wykonywania obowiązków zawodowych przez nasz Zespół. Wprowadzimy także do oferty produkt umożliwiający ograniczenie ilości generowanych odpadów.
 • Aby jeszcze lepiej dbać o naszych pracowników przeprowadzimy audyt personalny i na jego postawie wdrożymy politykę personalną IVPOL-NORTH. Rozpoczniemy też realizację kwartalnych spotkań zespołu oraz wdrożymy narzędzia komunikacji wewnętrznej w firmie.
 • Aby być odpowiedzialnym partnerem lokalnym nawiążemy współpracę z organizacją pozarządową i zaproponujemy jej podopiecznym wsparcie w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy.

Na realizację projektu, nasza firma uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 21070,1469 CHF.

Po co to robimy? Wdrożenie działań strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest ogromnym krokiem w rozwoju firmy. We wdrożeniu wartości społecznych i powiązaniu ich ze strategią biznesową firmy upatrujemy zarówno wielką szansę, jak i wielkie wyzwanie. Mamy także świadomość, jaka to odpowiedzialność.

Rozwijamy się dla Państwa – Naszych Klientów, Partnerów, Kontrahentów.


Notatka prasowa #1

Dnia 28.02.2015 r. nasza firma zakończyła realizację projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności Monika Kurlapska IVPOL- NORTH i wniesienie wartości społecznej do jej otoczenia poprzez wdrożenie działań CSR w obszarze: Środowisko, Relacje z personelem, Zaangażowanie społeczne” (Numer umowy 44/SPPW/DPP/2014). Projekt będzie realizowany jest od dnia 3.06.2014r. do dnia 19.02.2015r. Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Informacje o programie znaleźć można pod adresem:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/ Strony/glowna.aspx
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Celem głównym projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez niesienie wartości społecznej zarówno do wewnątrz organizacji jak i otoczenia firmy przez wdrożenie działań CSR wpisujących się w obszary: środowisko naturalne, relacje z personelem i zaangażowanie społeczne.

Cel ten pozwoliła nam osiągnąć realizacja następujących działań:

 • Aby wdrożyć wartości społeczne do działalności biznesowej i usystematyzować obszar CSR przeprowadziliśmy audyt społeczny firmy i na jego podstawie opracowaliśmy strategię CSR. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy Kodeks Etyczny IVPOL-NORTH.
 • Aby budować trwałe relacje z partnerami opracowaliśmy zasady dialogu zgodnie ze standardem AA1000 i wdrożyliśmy działania skierowane do poszczególnych partnerów. Dzięki naszej stronie www informowaliśmy o naszej działalności biznesowej i badaliśmy opinie interesariuszy na jej temat.
 • Aby odpowiedzialnie zarządzać kwestiami środowiskowymi przeprowadziliśmy audyt środowiskowy firmy i na jego podstawie opracowaliśmy politykę środowiskową. Zakupiliśmy nowoczesne urządzenia, które umożliwią nam prowadzenie biznesu dbającego o środowisko naturalne, a także pozwolą zagwarantować Bezpieczeństwo i Higienę Pracy oraz komfort wykonywania obowiązków zawodowych przez nasz Zespół. Wprowadziliśmy także do oferty produkt umożliwiający ograniczenie ilości generowanych odpadów.
 • Aby jeszcze lepiej dbać o naszych pracowników przeprowadziliśmy audyt personalny i na jego postawie wdrożymy politykę personalną IVPOL-NORTH. Zrealizowaliśmy także kwartalne spotkania zespołu oraz wdrożyliśmy narzędzia komunikacji wewnętrznej w firmie.
 • Aby być odpowiedzialnym partnerem lokalnym nawiązaliśmy współpracę z organizacją pozarządową i zaproponowaliśmy jej podopiecznym wsparcie w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy.

Na realizację projektu, nasza firma uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 21070,1469 CHF.

Po co to robimy? Wdrożenie działań strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest ogromnym krokiem w rozwoju firmy. We wdrożeniu wartości społecznych i powiązaniu ich ze strategią biznesową firmy upatrujemy zarówno wielką szansę, jak i wielkie wyzwanie. Mamy także świadomość, jaka to odpowiedzialność.

Rozwijamy się dla Państwa – Naszych Klientów, Partnerów, Kontrahentów.